MED OMSORG AB

Bilder

FÖRETAGET

MÅL: VI STRÄVAR EFTER ATT GE OCH FÖRMEDLA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER TILL DEN UNGE SOM FRÄMJAR HÄLSA, PERSONLIG UTVECKLING, SAMT ETT ADAPTIVT FUNGERANDE SAMHÄLLET.

Utgångspunkten för ungdomens vistelse i boendet är delaktighet och medbestämmande i utformandet av sin egen framtid. Vi lägger stor vikt vid individuella bedömningar och samarbete med placerande myndigheter så att varje ungdoms behov av omsorg, trygghet och fostran utifrån ålder, tidigare erfarenheter samt framtida utveckling tillgodoses.

 

Målgrupp:  Med Omsorg är ett HVB-hem som är uppbyggt som ett gruppboende med familjekänsla och är en plats där vård, behandling, omtanke och ett tryggt boende ges till ungdomar som av olika skäl är i behov av detta och inte kan få det behovet tillgodosett i det egna hemmet. Det kan t ex vara att hemförhållandena är så pass svåra att ungdomen behöver komma iväg och få egen hjälp, eller så handlar det om ”ungdomar på glid”. Det kan handla om begynnande missbruksproblematik, begynnande kriminalitet eller om individens beteende och psykiska hälsa i allmänhet.

 

Verksamhet: Varje barn har ett eget rum och ungdomarna är delaktiga i de vardagliga sysslorna i huset för att på så vis utveckla nödvändiga vardagsfärdigheter som främjar och utvecklar sammanhållning och förmåga till samarbete. Vi tror på talesättet ”en sund själ i en sund kropp” vilket gör att ungdomarna får tillgång till olika idrottsaktiviteter men naturligtvis ser vi och vill vi att skolan ska vara det viktigaste för varje ungdom. Vi vill även att ungdomarna ska få ta del av kulturlivet såsom museum, teater m m i och runt Stockholm.

 

Samarbetspartners:  Vi samarbetar med kommuner och landsting både i Stockholms län och övriga Sverige.

 

Personal:  Med Omsorgs personal har bra och kvalitativ erfarenhet av arbete med ungdomar inom olika områden och vi är bemannade dygnet runt. Med Omsorg har även en psykolog/ barn- och ungdomspsykoterapeut knuten till verksamheten. Personalen är mycket kunnig i att arbeta med ungdomar från alla världens hörn och personalen får även professionell handledning av en väl dokumenterad och utbildad handledare.

 

Hur vi arbetar:  Med Omsorg Stockholm AB i Vendelsö är ett HVB-hem för ungdomar i åldrarna 13 till de fyllt 18 år med psyko-sociala problem. Vi arbetar enligt en miljöterapeutisk inriktning och ger en anpassad individuell omvårdnad/omsorg och vi strävar efter att varje ungdom ska bli individuellt sedd. Varje ungdom får en individuell vård/genomförandeplan som stöd och vägledning i det vardagliga arbetet. Med Omsorg gör även en individuell psyko-social utredning i fyra steg och basen för den är en pedagogisk utredning som respektive ungdoms skola gör/har gjort. Därefter görs en social bedömning/utredning som även inkluderar eventuella vårdnadshavare, om så är möjligt, och som ligger till grund för en kvalificerad utredning av vår psykolog som i sin tur kan remittera för en eventuell fortsatt utredning hos t ex BUP.

KONTAKT

För ytterligare information kan ni ta kontakt per telefon

 

073 647 81 75 eller via mail: marianne.vestin@medomsorg.se

 

 

Marianne Vestin har arbetat som socialarbetare i ca 40 år och har därmed en gedigen yrkeserfarenhet av att arbeta med människor som är socialt utsatt och/eller i olika utanförskap.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

MED OMSORG 2017

Sidansvarig Szilard Gango gangofoto.se

            MED OMSORG